RUZAN MANTASHYAN is Tatiana au Komische Oper Berlin

RUZAN MANTASHYAN is Tatiana at Komische Oper Berlin

 

>direction musicale Patrick Lange

>metteur en scène Barry Kosky

 

>January 27, 30, February 19, 27, March 8

 

RUZAN MANTASHYAN is Tatiana au Komische Oper Berlin